Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

XIII. sesja Rady Miasta 27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie sesji. 2.Przyjęcie porządku sesji. 3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki. 4.Uchwała w sprawie wprowadzenia...

Czytaj dalej

Odpowiedź w sprawie czystości dróg przy Szpitalu Drewnica

Kategoria: Grzegorz Siwek, z życia Ząbek

001

  Odpowiedź na interpelację – będzie doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Batorego

  Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

  001

   Odpowiedź w sprawie usunięcia wraku z ul. Skorupki

   Kategoria: Rada Miasta

   image2602

    XIII. sesja Rady Miasta

    Kategoria: Rada Miasta

    zabki27 sierpnia 2015 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1.Otwarcie sesji.

    2.Przyjęcie porządku sesji.

    3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Ząbki.

    4.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

    5.Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

    6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu.

    7.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

    8.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

    9.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.

    10.Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

    11.Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego

    12.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te przedszkola.

    13.Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

    14.Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

    15.Zamknięcie sesji.

     

    Projekty uchwał są dostępne tutaj

     Odpowiedź w sprawie utwardzenia fragmentu ul. Wyszyńskiego

     Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

     2015 08 12 odp dot utwardzenia cz

      Odpowiedź w sprawie ograniczenia tonażu na ul. Sobieskiego

      Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

      2015 08 12 odp dot znaku w ul

       Nowa identyfikacja wizualna ząbkowskich linii autobusowych – odpowiedź

       Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

       2015 08 11 odp na zapytanie dot herbu Grodziska_Mazow GS

        XI. sesja Rady Miasta

        Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

        Rada-Miasta28 lipca 2015 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XI. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

        1. Otwarcie sesji.

        2. Przyjęcie porządku sesji.

        3. Przyjęcie protokołu z X. sesji Rady Miasta Ząbki.

        4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

        5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

        6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)

        7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

        8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

        9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

        10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

        11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

        12. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

        13. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

        14. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

        15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

        16. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

        17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

        18. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

        19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

        20. Zamknięcie sesji. Projekty uchwał są dostępne tutaj.

         Absolutorium udzielone – podsumowanie X. Sesji RM

         Kategoria: Rada Miasta

         AbsolutoriumKluczowym punktem dzisiejszej sesji Rady Miasta był punkt dotyczący zatwierdzenia sprawozdaniania finansowego Miasta Ząbki za rok 2014 oraz uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki. Obie uchwały zostały przyjęte, w obu przypadkach 18 radnych głosowało „za” a 1 wstrzymał się od głosu.

         Ponadto na sesji Rada zatwierdziała sprawozdania finansowe miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach, Miejskiego Ośrodka Kultury a takze przyjęca nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany do budżetu: przeznaczono środki na budowę ul. Dębowej, Krótkiej, Klonowej i ulicy wewnętrznej od ul. 11-go Listopada, 40 000 na budowę wlotu kanalizacji deszczowej do Rowu Ząbkowskiego, a także 50 000 zł na wymianę okien w Gimnazjum nr 2.

         W związku z pojawiajacymi się kontrowersjami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pomiędzy ul. Andersa, nowoprojektowaną, Powstańców i Mazowiecką, uchwałę wycofano do Komisji Gospodarczej do dalszych prac.

          Oświetlenie na stadionie i ul. Targowa – rozstrzygnięte postępowania

          Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta, z życia Ząbek

          Oboisko_sportowe (7)statnie dni to czas rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych dotyczących znaczących inwestycji w mieście, tj. przebudowy drogi w ul. Targowej (realizowanej w formule – zaprojektuj i zbuduj) oraz budowy oświetlenie głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pierwsza z inwestycji kosztować będzie 657.607 zł. druga natomiast 2.263.200 zł.

          W przypadku, budowy ul. Targowej, postępowanie wygrała firma STRABAG Sp. z o.o.. Prace powinny zakończyć się do 31 października 2015 r. W tym miejscu warto wspomnieć, że większość kwoty na realizację inwestycję przekazała w drodze darowizny firma Jeronimo Martins Polska – właściciel sieci sklepów Biedronka. W przypadku budowy oświetlenia natomiast, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy ADA-LIGHT Sp. z o. o. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć pracę do 31 sierpnia, a do 30 września uzyskać ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu. W związku z faktem, że stadion, bez sztucznego oświetlenie nie spełnia obecnie wymagań formalnych stawianych przez PZPN związanych z grą Dolcanu Ząbki w rozgrywkach I ligi, tymczasowo rozgrywać on będzie mecze na Stadionie Znicza Pruszków, a po wybudowaniu oświetlenia rozgrywki I ligi powrócą do Ząbek.