Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

Komiks o Leonie Drewnickim w wersji elektronicznej na 183 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego

Kategoria: z życia Ząbek

Po przygotowanym w formie papierowej, we wrześniu 2013 roku przez serwis www.historiazabek.pl we współpracy z Urzędem Miasta Ząbki, minikomiksie historycznym „1830-1831 – kadr z życia Leona Drewnickiego” dołaczonym do gazety „Co Słychać?” w dniu wczorajszym, 29 listopada (w 183 rocznicę wybuchu Powstania) serwis udostępnił także komiks w formie elektronicznej. Plik dostępny jest w formie dokumentu pdf.

Do pobrania: 1830-1831 – kadr z życia Leona Drewnickiego

  Co zrobić z popiołem?

  Kategoria: z życia Ząbek

  imagesWielkimi krokami zbliża się okres zimowy, a wraz z nim pojawia się także konieczność rozpoczęcia ogrzewania domów i mieszkań.Dla osób opalających piece węglem lub drzewem problemem w tym okresie staje się popiół.  W związku z tym, iż popiół nie jest odpadem nadającym się do powtórnego przetworzenia, nie ma obowiązku jego odrębnego gromadzenia. Skoro popiół nie jest odpadem, który nadaje się do segregacji, należy potraktować go jako odpad, który należy gromadzić wraz z odpadami zmieszanymi w sztywnym pojemniku (odbiera do firma MZO Wołomin)

   XLVII sesja Rady Miasta

   Kategoria: Rada Miasta

    25 listopada 2013 roku o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Ząbki odbędzie się XLVII. sesja Rady Miasta. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny, i jest zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a nie jak zazwyczaj się dzieje, na podstawie Statutu Miasta Ząbki. Przywołany przepis ustawy o samorządzie gminnym pozwala zwłołać sesję z krótszym okresem wyprzedzenia (zazwyczaj jest to 7-dniowy okres). Porządek sesji przedstawia się następująco:

         1.      Otwarcie sesji.

         2.      Przyjęcie porządku sesji.

         3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
   na 2013 rok.

         4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
   Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.

         5.      Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Ząbki z
   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
   pożytku publicznego w roku 2014.

         6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta
   Ząbki do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w
   Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem
   Ząbki a m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru
   Funkcjonalnego.

         7.      Uchwała w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu
   przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej realizowanego przez m.st.
   Warszawę w ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic
   Marsa, Żołnierska”.

         8.      Zamknięcie sesji.

   Projekty uchwał dostępne są: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlvii

    Czy znasz swojego radnego?

    Kategoria: Grzegorz Siwek, Rada Miasta

    Rada-MiastaJak wskazują badania (patrz: Raport – Czy znasz swoich radnych) wśród 205 mieszkańców Lublina zapytanych o nazwiska radnych, 133 osoby nie wskazały żadnego, 34 osoby wymieniły więcej niż jedno nazwisko, ale
    tylko 12 z nich wskazało je poprawnie, a 22 osoby pomyliły radnych z prezydentem miasta lub urzędnikami ratusza. Na pytanie ilu jest radnych w radzie miejskiej, poprawną liczbę wskazało tylko pięć osób.

    Ciekawe jak podobne badania wyglądałyby w Ząbkach? ile osób zna poprawną liczbę radnych? ile nazwiska? a ile także kojarzy radnych z twarzy?

    Dla osób, które chciałby lepiej poznać radnego ze swojego okręgu, od niedawna na stronie Urzędu Miasta, w zakładce Rada Miasta (Rada Miasta Ząbki), obok dotychczas zamieszczonych informacji na temat nazwisk i terminów dyżurów, pojawiły się także zdjęcia radnych. Teraz widząc na ulicy, czy w komunikacji miejskiej pewną osobę i myśląc sobie „skąd ja go znam?” z pomocą odpowiedzi, przyjść może zakładka na stronie urzędu. Także komentujący życie i funkcjonowanie miasta mieszkańcy, mogą zdać sobie sprawę, że w autobusie czy sklepie stoi koło nich radny, któremu można zgłosić przy okazji kilka swoich uwag i refleksji dotyczących Ząbek.

     Znamy operatora basenu

     Kategoria: z życia Ząbek

     Kryta-pływalnia-2013-10-04W związku ze zbiżajacym się zakończeniem prac budowlanym na basenie, konieczne było wybranie operatora dla nowopowstajacego obiektu. W wyniku przetargu wyłoniono wpomnianego operatora, którym będzie Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. (w skrócie MCS). Spółka będzie zajmowała się szerokorozumianą organizacją działania basenu (m. in.: wynajmem powirzchni na basenie, zatrudnianiem ratowników i personelu)

     Ogłoszenie o wyborze operatora

      Projekt budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.

      Kategoria: Rada Miasta

      Zgodnie z Art. 238 Ustawy o finansach publicznych, do 15 listopada burmistrz musi przedłożyć Radzie Miasa tprojekt uchwały budżetowej na kolejny rok. Tak stało się też w Ząbkach. Wspominana w przepisie uchwała budżetowa jest jednak pojęciem szerszym niż sam budżet miasta. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. Uchwała  musi ponadto określać takie parametry budżetu  jak:

      • łączna kwota planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
      • łączna kwota planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
      • kwota planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki,
      • łączna kwota planowanych przychodów oraz rozchodów,
      • limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
      • kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

      Poniżej projekt budżetu i projekt uchwały budżetowej:

      projekt budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.

      projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

       VI Bieg Niepodległości

       Kategoria: bez kategorii

       bieg NIEPODLEGŁOŚCI 11-2013

        XLVI sesja Rady Miasta Ząbki

        Kategoria: Rada Miasta

        13 listopada 2013 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLVI. sesja Rady Miasta. Porządek sesjiprzedstawia się nastepująco:
        1.      Otwarcie sesji.
        2.      Przyjęcie porządku sesji.
        3.      Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady.
        4.      Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
        nabywania i wykupu.
        5.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
        rok.
        6.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
        Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
        7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek
        budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł
        tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
        finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
        finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
        8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
        komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki,
        udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
        korzystania z tych obiektów.
        9.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu
        korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
        10.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za
        korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
        powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich
        wysokości.
        11.      Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
        12.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
        transportowych.
        13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności
        gruntowej.
        14.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        nieruchomości.
        15.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
        przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        nieruchomości.
        16.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
        ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
        komunalnymi.
        17.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
        Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
        18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
        19.      Zamknięcie sesji.

        Projekty uchwał są dostępne tutaj: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlvi