Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

LVII. sesja Rady Miasta – Absolutoryjna

Kategoria: Rada Miasta

24 czerwca 2014 roku o godz.  9. 00 w Urzędzie Miasta Ząbki, odbędzie się LVII. sesja Rady Miasta. Dwa najważniejsze jej punkty to zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Zabki za 2013 r. i uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Cały porządek obrad przedstawia się następująco:

      1.      Otwarcie sesji.

      2.      Przyjęcie porządku sesji.

      3.      Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady.

      4.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Ząbki za 2013 rok.

      5.      Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki za
rok 2013.

      6.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Ząbkach za rok 2013.

      7.      Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013.

      8.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki
na 2014 rok.

      9.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., jako wkładu
niepieniężnego (aportu) Miasta Ząbki – prawa własności nieruchomości
położonej przy ul. Szpitalnej w Ząbkach.

  11.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

  12.      Uchwała w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki w publicznych przedszkolach oraz wysokości opłat za niektóre
świadczenia z zakresu wychowania przedszkolnego udzielane przez te
przedszkola.

  13.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a
także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

  14.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

  15.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  16.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  17.      Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał są dostępne tutaj: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-lvii

  LVI. sesja Rady Miasta

  Kategoria: Rada Miasta

  5 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się LVI. sesja Rady Miasta.
  Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.      Otwarcie sesji.

  2.      Przyjęcie porządku sesji.

  3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
  2014.

  4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
  Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

  5.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
  Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
  „Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów
  zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o
  użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem
  z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

  6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  gruntowej. – ul.Zycha

  7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
  gruntu. – ul.11-go Listopada,

  8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
  gruntu. ul.Warszawska Ejart

  9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
  gruntu. – Wspólnota MIeszkańców Reymonta ul.Andersena

  10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
  gruntu. – spółdzielnia „Wspólny Trud” ul.Leszyskiego

  11.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
  prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
  opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

  12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

  13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

  14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
  Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

  15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

  16.      Zamknięcie sesji.