Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XI. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

Rada-Miasta28 lipca 2015 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XI. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z X. sesji Rady Miasta Ząbki.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

13. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

14. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

16. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

18. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Zamknięcie sesji. Projekty uchwał są dostępne tutaj.