Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

33 tysiące osób zameldowanych w Ząbkach!

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

W informacji burmistrza z działalności miedzy sesjami Rady znaleźć możemy informację, że pomiędzy 18 stycznia a 12 lutego w Ząbkach zameldowano 69 osób na pobyt stały oraz 24 osoby na pobyt czasowy. Wśród tych osób znajdują się zarówno nowourodzeni mieszkańcy naszego miasta jak i również Ci, którzy do niego przybyli z innych miejscowości. Bez względu jednak na to, nowi mieszkańcy sprawili, że we wspomnianym okresie liczba zameldowanych mieszkańców Miasta Ząbki przekroczyła 33 tysiące i zgodnie ze stanem na 12 lutego wynosi 33 016.

33-tysięcznemu mieszkańcowi miasta należą się gratulacje! :)

W tym miejscu warto przypomnieć, że każdy nowy mieszkaniec, który melduje się w naszym mieście, to przede  wszystkim powód do domu, ale także realny „zastrzyk gotówki”, który pozwala lepiej zaspokajać potrzeby naszej lokalnej społeczności :)

  I sesja Rady Miasta Ząbki VII kadencji

  Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

  Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25
  listopada 2014 r.  1 grudnia 2014 roku o godz. 18.30 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w
  Ząbkach, przy ul. Westerplatte 1/11 odbędzie się I sesja Rady Miasta Ząbki w nowej VII kadencji.

  Pierwsza sesja zwoływana jest przez Komisarza Wyborczego (a nie przewodniczącego Rady) a informacje o terminie radnym-elektom przekazuje Burmistrz Miasta. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady, obradom będzie przewodniczył najstarszy wybrany do kolejnej Radn Miasta Zabki radny  – Janusz Dąbrowski.

  Porządek obrad przedstawia się następująco:
  1.      Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 listopada
  2014 r.

  2.      Porządek obrad I sesji.

  3.      Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

  4.      Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

  5.      Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

   LVI. sesja Rady Miasta

   Kategoria: Rada Miasta

   5 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się LVI. sesja Rady Miasta.
   Porządek obrad przedstawia się następująco:

   1.      Otwarcie sesji.

   2.      Przyjęcie porządku sesji.

   3.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok
   2014.

   4.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
   Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021.

   5.      Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu przez Miasto
   Ząbki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.
   „Przeprowadzenie weryfikacji oznaczenia użytków w zakresie gruntów
   zabudowanych oraz utworzenia baz danych obejmujących dane geometryczne o
   użytkach i konturach klasyfikacyjnych dla obszaru gminy Ząbki z wyłączeniem
   z zakresu weryfikacji terenów zamkniętych”.

   6.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
   gruntowej. – ul.Zycha

   7.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
   gruntu. – ul.11-go Listopada,

   8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
   gruntu. ul.Warszawska Ejart

   9.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
   gruntu. – Wspólnota MIeszkańców Reymonta ul.Andersena

   10.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
   gruntu. – spółdzielnia „Wspólny Trud” ul.Leszyskiego

   11.      Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół
   prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji
   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i
   opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015.

   12.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.

   13.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
   ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

   14.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
   Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

   15.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

   16.      Zamknięcie sesji.