Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XI. sesja Rady Miasta

Kategoria: Rada Miasta, z życia Ząbek

Rada-Miasta28 lipca 2015 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XI. sesja Rady Miasta Ząbki. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z X. sesji Rady Miasta Ząbki.

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015.

5. Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (Obrońców)

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (11-go Listopada)

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia gruntu.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki.

11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Uchwała w sprawie ustalenia cen oraz ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Ząbki.

13. Uchwała w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Ząbki zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2015/2016.

14. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

15. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.

16. Uchwała w sprawie odmowy anulowania skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego.

17. Uchwała w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

18. Informacja Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.

19. Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.

20. Zamknięcie sesji. Projekty uchwał są dostępne tutaj.

  Co po XLIII sesji Rady Miasta Ząbki?

  Kategoria: Rada Miasta

  Sesja zaczęła się o 12.10 w Trybunie Miejskiej, przy ul Słowackiego 21. Oprócz proponowanego porządku obrad (dostępny tutaj: http://grzegorzsiwek.pl/xliii-sesja-rady-miasta-zabki/) Komisja Sopołeczna zgłosiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne.

  Jeśli chodzi o zmiany do budżetu warto zwrócić uwagę po stronie dochodowej na kolejny zwrot podatku VAT od urzędu skarbowego w Wołominie w kwocie 1 492 413, 60. Niestety Rada Miasta dokonała takze aktualizacji planu dochodów budżetowych zmiejszajac planowane wpływy z wpłat z tytułu nabycia prawa własnosci oraz prawa użytkoania wieczystego nieruchomości o 1 000 000 zł, a także inne aktualizacje obniżajace plan dochodów miasta (m. in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości).

  Po stronie zmaian wydatków warto zwrócić uwagę na: zwiększenie o 47 000 zł dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury, zabezpieczenie środków w kwocie 60 000 zł w na przeniesienie trybuny bocznej stadionu na boisko treningowe.

  Ponadto zwiekszono w planie wydatków środki na zakup i ustawienie kontenerów (które umożliwią Szkole Podstawowej nr 3 sprawne funkcjonowanie do czasu rozbudowy) do kwoty 204 413,15 zł oraz przeznaczono dodtakowo 50 000 zł na ich wyposażenie.

  Wszystkie przedłożone uchwały zostały przez Rade przyjęte. Warto zwrócić uwagę na dwie uchwały: w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz na uchwałę  zmieniajacą wysokosc stawek za zajęcie pasa drogowego pod ogórdki gastronomiczne. Pierwsza uchwała określała wysokość opłat za wodę i za ścieki. Cena za m3 wody spadła z 6,18 do 6,01 (netto) a cena za m3 ścieków pozostała bez zmian (7,99 netto). Przyjęcie natomiast drugiej uchwały spowoduje obniżenie z 2,5 zł do 1 zł opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne. Jako ciekawostę można wspomnieć, że opłata taka w Warszawie wynosi 1,20 zł/1m2 . Dotychczas obowiązująca w Ząbkach stawka była więc o ponad 50% wyższa niż w stolicy.

  I na koniec informacja o basenie: będzie otwarty najprawdopodo niż niej w październiku/listopadzie tego roku.