Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XL sesja Rady Miasta Zabki 16.05.2013 r. godz. 8.30 UM

Kategoria: Rada Miasta

16 maja 2013 roku o godz. 8.30 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Ząbki

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku sesji.
3.      Przyjęcie protokołów z XXIX, XXXI, XXXIII i XXXIX sesji Rady.
4.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
rok.
5.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
6.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach.
7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych.
8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację wydzierżawienia
gruntu. (Trans Expres ul.Batorego)
9.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/31).
10.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/42)
11.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. (garaż ul.Leszyckiego, dz.ewid.Nr 1/19)
12.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowych. (ul.Złota)
13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości
gruntowej. (ul.Piłsudskiego)
14.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Słowackiego)
15.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej
służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Ząbkach Sp. z o.o. (ul.Piłsudskiego)
16.      Uchwała w sprawie sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych.
17.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki.
18.      Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych
odpadów.
19.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
20.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej.
21.      Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 2.
22.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Ząbki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
23.      Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2012 w mieście Ząbki.
24.      Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2012 dla gminy Ząbki.
25.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
26.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
27.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał na XL Sesję Rady Miasta Ząbki

    Wyślij komentarz