Grzegorz Siwek Rss

facebook

Zobacz koniecznie

Spot wyborczy [video width="1920" height="1080" mp4="http://grzegorzsiwek.pl/wp-content/uploads/2018/10/SiwekG_Spot01v3__-1.mp4"][/video]

Czytaj dalej

LVIII. sesja Rady Miasta 21 czerwca 2018 roku o godz. 8 00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się  LVIII. sesja Rady Miasta Ząbki. Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Ząbki. Uchwała w sprawie zatwierdzenia...

Czytaj dalej

Ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej -... 7 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę ul. Zakopiańskiej na odcinku od. skrzyżowania z ul. Narutowicza, do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi. W ramach robót zostać mają wykonane chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnia asfaltowa. Termin składania ofert upływa 25 czerwca o godzinie 13.00. Inwestycja powinna zostać zakończona...

Czytaj dalej

LVII sesja Rady Miasta Ząbki 17 maja 2018 roku o godz. 800 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku sesji. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2018. Uchwała w...

Czytaj dalej

XLVI sesja Rady Miasta Ząbki

Kategoria: Rada Miasta

13 listopada 2013 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10 odbędzie się XLVI. sesja Rady Miasta. Porządek sesjiprzedstawia się nastepująco:
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku sesji.
3.      Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady.
4.      Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
5.      Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013
rok.
6.      Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013-2019.
7.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
8.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
9.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu
korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych.
10.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania opłat za
korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich
wysokości.
11.      Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.      Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
13.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności
gruntowej.
14.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
15.      Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
16.      Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
17.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności od ostatniej sesji Rady
Miasta oraz interpelacje, zapytania i sprawy różne.
18.      Sprawozdanie z realizacji funkcji Przewodniczącego Rady Miasta.
19.      Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są dostępne tutaj: http://bip.zabki.pl/projekty-uchwal-przedlozone-radzie-miasta-sesja-xlvi

    Wyślij komentarz